คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

100 คีย์ลัดบนคีย์บอร์ด

  - CTRL+C (Copy)

  - CTRL+X (Cut)

  - CTRL+V (Paste)

  - CTRL+Z (Undo)

  - DELETE (Delete)

  - SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the

item in the Recycle Bin)

  - CTRL while dragging an item (Copy the selected item)

  - CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)

  - F2 key (Rename the selected item)

  - CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)

  - CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)

  - CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)

  - CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)

  - CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)

  - SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the

desktop, or select text in a document)

  - CTRL+A (Select all)

  - F3 key (Search for a file or a folder)

  - ALT+ENTER (View the properties for the selected item)

  - ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)

  - ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)

  - ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)

  - CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple

documents open simultaneously)

  - ALT+TAB (Switch between the open items)

  - ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)

  - F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)

  - F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)

  - SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)

  - ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)

  - CTRL+ESC (Display the Start menu)

  - ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu) Underlined

letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)

  - F10 key (Activate the menu bar in the active program)

  - RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)

  - LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)

  - F5 key (Update the active window)

  - BACKSPACE (View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer)

  - ESC (Cancel the current task)

  - SHIFT when you insert a CD-ROM into the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM

from automatically playing)

   - Dialog Box Keyboard Shortcuts

  - CTRL+TAB (Move forward through the tabs)

  - CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)

  - TAB (Move forward through the options)

  - SHIFT+TAB (Move backward through the options)

  - ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the

corresponding option)

  - ENTER (Perform the command for the active option or button)

  - SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)

  - Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)

  - F1 key (Display Help)

  - F4 key (Display the items in the active list)

  - BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in

the Save As or Open dialog box)

  - Microsoft Natural Keyboard Shortcuts

  - Windows Logo (Display or hide the Start menu)

  - Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)

  - Windows Logo+D (Display the desktop)

  - Windows Logo+M (Minimize all of the windows)

  - Windows Logo+SHIFT+M (Restore the minimized windows)

  - Windows Logo+E (Open My Computer)

  - Windows Logo+F (Search for a file or a folder)

  - CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)

  - Windows Logo+F1 (Display Windows Help)

  - Windows Logo+ L (Lock the keyboard)

  - Windows Logo+R (Open the Run dialog box)

  - Windows Logo+U (Open Utility Manager)

  - Microsoft Management Console (MMC) Main Window Keyboard Shortcuts

  - CTRL+O (Open a saved console)

  - CTRL+N (Open a new console)

  - CTRL+S (Save the open console)

  - CTRL+M (Add or remove a console item)

  - CTRL+W (Open a new window)

  - F5 key (Update the content of all console windows)

  - ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)

  - ALT+F4 (Close the console)

  - ALT+A (Display the Action menu)

  - ALT+V (Display the View menu)

  - ALT+F (Display the File menu)

  - ALT+O (Display the Favorites menu) Microsoft Internet Explorer Navigation

  - CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)

  - CTRL+E (Open the Search bar)

  - CTRL+F (Start the Find utility)

  - CTRL+H (Open the History bar)

  - CTRL+I (Open the Favorites bar)

  - CTRL+L (Open the Open dialog box)

  - CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)

  - CTRL+O (Open the Open dialog box, the same as CTRL+L)

  - CTRL+P (Open the Print dialog box)

  - CTRL+R (Update the current Web page)

  - CTRL+W (Close the current window)

  - MMC Console Window keyborad Shortcuts

  - CTRL+P (Print the current page or active pane)

  - ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)

  - SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)

  - F5 key (Update the content of all console windows)

  - CTRL+F10 (Maximize the active console window)

  - CTRL+F5 (Restore the active console window)

  - ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for the selected item)

  - F2 key (Rename the selected item)

  - CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one

console window, this shortcut closes the console)

  - F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)